Ako sa oslavuje halloween anglicku

31. oktber sa tradine viae v anglickch domcnostiach so sviatkom nazvanm Halloween. Sviatok Halloween, ktor dnes svet oslavuje, m pvod v kultre Keltov. Veer 31. oktbra Kelti slvili sviatok Samhain, ktorm sa zanala Ako sa oslavuje halloween anglicku. V stredovekom Anglicku sa Sviatok vetkch svtch oznaoval ako All Hallows, paralelne sa udriavali aj udov zvyky, All HallowsEve, v predveer da vetkch svtch V severnom Anglicku sa kon tradin festival 30.

oktbra. Poas oslv deti vyvdzaj dospelm rzne ksky. V panielsky hovoriacich krajinch je Halloween znmy ako De mtvych. S to trojdov oslavy. Mnoh rodiny si doma vyrobia oltrik a obloia ho sladkosami, kvetmi, fotografiami, erstvou vodou a obbenmi Poas tchto sviatkov ako kad rok zaplavili moju FB stenu dookola pozdiean lnky o tom, ak je Halloween zl a ako by ho kresan nemal slvi, lebo je to americk pohansk ritul datujci sa do predkresanskej doby, ktor vykonvali stran druidi vradiaci nevinn obete.

Niektor zachdzaj tak aleko, e tvrdia, e oslavou Ako sa oslavuje Vek noc a preo dva pozor na arodejnice. Deti vo Fnsku sa potom za ne prezliekaj a klop uom na dvere ako na Halloween. Dostvaj okoldov vajka alebo in sladkosti. Anglicko. V Anglicku okoldov vajka nenosia zajaiky i zvony, ale deti chodia od dver k dverm, rovnako ako v Hoci sa tento sviatok pravdepodobne najviac spjate s USA, Halloween sa oslavuje aj v inch astiach sveta.

Hlavne v anglicky hovoriacich krajinch, naprklad aj v Austrlii, na Novom Zlande, Kanade, no predovetkm v rsku. Poiatok 20. storoia v ktsku a Anglicku znamenal prchod lampov. Veer a noc, k tomu svetl svieok, ktor u niekoko storo mali siln spojitos s kresanstvom a duchovnom vbec, umiestovali do lampov. Halloween, ako sa mu pomaly zaalo hovori, sa spomna u v 18. a 19. storo ako sas jesene a Slvnos vetkch svtch a Spomienka na vetkch vernch zosnulch Halloween sa poda kaza priei podstate toho, o oslavuje cirkev Cirkvm sa Halloween nepozdva Halloween Duiky neohrozuje, do skromia si ho udia nepaj Histria.

Pravdou je, e Halloween nie je sviatok, ktor by vznikol v Amerike alebo v Anglicku, aj ke je v Amerike najviac populrny, a preto ho vea Slovkov odmieta oslavova, kvli vplyvu" amerikanizcie". Do Ameriky vak bol zvyk prenesen v 19. storo prisahovalcami z rska, ktor utekali pred hladomorom. V Amerike sviatok slvil spech a ril sa 31. oktber je de, kedy sa oslavuje sviatok s nzvom Halloween. Oslavuj ho predovetkm deti v USA, Kanade a Anglicku, ktor sa oble do kostmov a navtevuj susedov, kde ptaj sladkosti.Phone: (604) 363-7088 x 8893

Email: [email protected]